Meststoffenwet

De meststoffenregelgeving en mestfraude zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag die centraal staat is of de gebruiksnormen dierlijke meststoffen, stikstof en/of fosfaat zijn overschreden. Overschrijding van de gebruiksnormen lijdt tot intrekking van de derogatie en tot forse mestboetes. 

Ook hier is de NVWA de controlerende instantie. Heeft u de mestboekhouding en grondonderzoeken op orde? Zijn de vervoersbewijzen (VDM’s) correct ingevuld?  Waartoe is de NVWA bevoegd en wat moet u doen?

Over mestboetes wordt veel geprocedeerd. Is de aangeschrevene wel de overtreder? Klopt de overtreding? Is het besluit zorgvuldig tot stand gekomen? Is er voldoende bewijs? Is er reden tot matiging ban de boete? Allerlei aspecten waarover het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in hoogste instantie oordeelt in mestzaken. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten om voor u van betekenis te kunnen zijn. 

Krijgt u controle of wordt u verdacht van overtreding van de gebruiksnormen, aarzel niet en vraag tijdig om informatie.

Contactpersoon: mr. Anja Roos.