Schade en aansprakelijkheid
Schade en aansprakelijkheid

Over vragen als; wanneer en wie u kunt aanspreken als u schade heeft geleden, zijn bibliotheken vol geschreven. Wij gaan u hier dan ook niet vermoeien met theorieën over toerekenbare tekortkoming, verzuim, wanprestatie, overmacht of onrechtmatigde daad.

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat als u iemand aan kunt wijzen die op een of andere wijze niet aan zijn verplichten heeft voldaan en wij weten een redelijk verband te leggen tussen uw schade en dat tekort aan plichtsbetrachting van die ander, dan hebben we een zaak. 

Loopt alles goed dan zal die aansprakelijke persoon u (terug) moeten brengen in de positie waarin u zou hebben verkeerd wanneer die aansprakelijke wel behoorlijk aan zijn verplichtingen had voldaan. Een tamelijk fictieve exercitie, want wat gebeurd is is gebeurd, maar toch kan vaak wel bedacht worden wat er zou zijn gebeurd als iedereen aan zijn verplichtingen zou hebben voldaan. En uiteindelijk is alles in het vermogensrecht op geld waardeerbaar.

Contactpersonen: mr. E.H. (Eerde) de Vries en mr. R.J. (Ronald) de Nekker.