Algemene voorwaarden
Samenwerkingsvorm


Omny De Vries Advocaten is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige natuurlijke en/of rechtspersonen. Omny De Vries Advocaten is geen rechtspersoon noch een maatschap. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Omny de Vries Advocaten. 

Deelnemers aan deze samenwerking zijn: 

  • De besloten vennootschap Omny Advocaten B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01087393, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de advocaat mr. A. Kroondijk, advocaat; 

  • mr. A.J. Roos, zelfstandig als natuurlijk persoon handelend advocaat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55490352; 

  • mr. S. Vaupell, zelfstandig als natuurlijk persoon handelend advocaat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55515177; 

  • De besloten vennootschap de Hoeve De Vries B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01122113, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de advocaat mr. E.H. de Vries, advocaat. 


Deze deelnemers worden hieronder steeds en afzonderlijk “Opdrachtnemer” genoemd en de cliënten van deze deelnemers worden hieronder “opdrachtgever(s)” genoemd. 

Uitvoering opdrachten


Opdrachten worden steeds verleend aan en aanvaard door één van bovengenoemde deelnemers aan het samenwerkingsverband, de opdrachtnemer. De door de Opdrachtnemer en de opdrachtgever te ondertekenen Intake- en opdrachtbevestiging vermeldt steeds wie als opdrachtnemer heeft te gelden. 

Als de opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend. 

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Opdrachtnemer die de Intake- en opdrachtbevestiging ondertekent ten behoeve van de Opdrachtgever met in achtneming van deze algemene voorwaarden. Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden (waaronder procureurs, accountants, belastingadviseurs, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. 

In afwijking van het gestelde in art. 7:408 lid 2 BW is Opdrachtnemer gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen. De aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene voorwaarden geldt ook indien ten onrechte de opdracht is geweigerd of beëindigd. 

Uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal de Opdrachtnemer de NAW-gegevens van de Opdrachtgever opnemen in een databank. Die gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden ten behoeve van een goede dienstverlening. 

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle medewerkers van Opdrachtnemer en/of van bovenbedoeld samenwerkingsverband, al dan niet werkend in dienstbetrekking bij de opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van vroegere voor opdrachtnemer of haar rechtsvoorganger, werkende personen (vennoten, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van Opdrachtnemer hebben verlaten. 

Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

Aansprakelijkheid


Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer of van de bij haar/hem (voorheen) werkzame personen (al dan niet werknemer) leidt, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Opdrachtnemer heeft bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. 

Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag gelijk aan drie keer het honorarium dat voor de behandeling van de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. 

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtnemer, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtnemer betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

Alle aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Opdrachtnemer binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Klachten ex art. 6:89 BW dienen uiterlijk 1 maand nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de door hem gestelde gebrek aan de uitvoering van de opdracht. 
De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de door Opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken van Opdrachtgever voortvloeien uit de door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden. 


Betaling


Het door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Opdrachtnemer voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Opdrachtnemer is dus gerechtigd ook ter zake van de lopende opdrachten haar uurtarieven alsmede de tarieven voor het abonnementstarief voor eenvoudige juridische ondersteuning per telefoon, fax en e-mail, aan te passen aan de marktontwikkeling. Door Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemers betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten. 

Betalingen van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zal de Opdrachtgever nog één termijn van 14 dagen gegund worden, de eerste aanmaning, waarna de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en zullen de gebruikelijke kosten van invordering op de Opdrachtgever worden verhaald, waarbij een minimum bedrag geldt van € 40,--. 

Behoudens andere afspraken zal de Opdrachtnemer over gelden, gestort op de derdenrekening die Opdrachtgever aanhoud bij de Stichting Beheer Derdengelden Omny de Vries Advocaten, geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerkosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. 
Deze algemene voorwaarden zijn mede opgemaakt ten behoeve van al diegene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of waren. 


Toepasselijk recht


De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening worden met uitsluiting van de bevoegde rechtbank beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. In afwijking hiervan heeft Opdrachtnemer het recht om incasso’s van declaraties voor te leggen aan de bevoegde rechtbank. 


Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening worden met uitsluiting van de bevoegde rechtbank beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. In afwijking hiervan heeft Opdrachtnemer het recht om incasso’s van declaraties voor te leggen aan de bevoegde rechtbank. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. 

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat of aan een advocaat/kantoorgenoot. Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. 

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. 
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres:Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, www.sgc.nl 

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,- en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. 

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.